Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7239 4f16 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi
9548 8906 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaRudeGirl RudeGirl
8129 15af 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaramoneska ramoneska
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viabederektorem bederektorem
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viabederektorem bederektorem

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialadymartini ladymartini
5087 59e8 500
Reposted bywassupbruhSsomething
Przez ostatni rok bardzo wydoroślałam, już wiem, że nie ma w życiu miejsca na użalanie się nad sobą. Trzeba być twardym, nie dać się zmanipulować, i nie być niczyim tłem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamojanazawsze mojanazawsze
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viathenatuss thenatuss

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
6576 4497 500
Reposted fromidiod idiod viawszystkodupa wszystkodupa
9370 7a2b
Reposted fromirmelin irmelin viaikari ikari
6741 7f9f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl